Wydruk kwestionariusza do formatu PDF został tak poprawiony aby bardzie odzwierciedlał formę papierową poprzez wprowadzenia formatu odpowiedz tekstowych.