Przebudowany został kompletnie moduł eksportu wyników celem optymalizacji i uproszczenia interfejsu. Główne zmiany to:

 • Jeżeli w edytorze zostanie określona nazwa zmiennej jest ona wykorzystywana w eksporcie zarówno w interfejsie jak i we wszystkich formatach eksportu.
 • Możliwość określenia dla pytania 'Zmienna pomocnicza'. Taka zmienna nie jest widoczna w eksporcie. Np. przycisk Dalej
 • Zmienne do wyboru prezentowane są w formie drzewka w celu uproszczenia wyboru dla kwestionariuszy składających się z bloków pytań lub pod projektów.

 • Kodowane pojawiają się na liście w momencie zakodowania. Możliwość zmiany w przypadku jeżeli chcemy przygotować formatkę przed zakodowaniem.

 • Możliwość ukrycia zmiennych tekstowych, numerycznych, multi, single, nie wybranych do eksportu.

 • Dodatkowe podpowiedzi po najechaniu myszką na zmienną informujące o ilości znaków, typie, kafeterii

 • Uproszczony i bardziej intuicyjny sposób wyboru formatu pliku.

 • Pamięć ostatnio wybranego formatu pliku (5-ciu)

 • Liczności w opcjach przy poszczególnych statusach

 • Eksport do sav i xls pytań MULTI w formie 01
 • Optymalizacja dużych zbiorów do formatu xlsx
 • Export pytań multi w dawnej formie order jest dostępny w opcjach. Opcja ta minimalizuje ilość zmiennych w przypadku jeżeli mamy ograniczenie w kwestionariuszu ilości wskazań dla pytania multi lub pytanie otwarte jest kodowane 'jedno wskazanie do wielu'.

 • Dodatkowe informacje dotyczące zmiennej w formie podpowiedzi po najechaniu myszki.