Zalecane jest oznaczenie kolumn w bazie respondentów zawierających dane osobowe potrzebne do dotarcia do respondenta oraz pozwalające go zidentyfikować. Należy również oznaczyć wszystkie zminne w bazie wynikowej mogące zawierać dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji wywiadu.

Oznacz w systemie wszystkie kolumny oraz zmienne pozwalające zidentyfikować respondenta takie jak: email, telefon, nip, pesel, imię i nazwisko, adres.

Osoba odpowiedzialna w firmie za ochronę osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych podczas ankietowania powinna mieć na uwadze ochronę danych osobowych na etapie projektowania w myśl uregulowań RODO, tzn. powinna przypilnować aby na etapie tworzenia każdego nowego projektu badawczego w systemie CADAS użytkownicy:

  1. prawidłowo oznaczyli chronione dane w bazie wynikowej oraz w bazie respondentów
  2. precyzyjnie skonfigurowali uprawnienia dostępowe osób przypisywanych do udziału w danym projekcie.