Wsparcie badań

Wsparcie operacyjne

Wsparcie operacyjne (dla realizacji):

Dla tych odbiorców naszych produktów i usług, którzy chcą korzystać z Platformy CADAS i wykonać siłami zewnętrznymi określoną pracę operatorów aplikacji klienckich (SCU,  QET oraz MySh) oferujemy wsparcie naszych współpracowników od wdrożeń i obsługi klienta. 

Dotyczy to w szczególności użytkowników zewnętrznych, którzy nie posiadają jeszcze własnych operatorów aplikacji CADAS, ale realizują swoje przedsięwzięcia badawcze na Platformie CADAS w naszej infrastrukturze IT, w ramach usługi PaaS.

Służymy ponadto pomocą  wszystkim naszym stałym licencjobiorcom, którzy posiadają personel przeszkolony w obsłudze Platformy CADAS, ale odczuwają   deficyt zasobów ludzkich.


Obsługa aplikacji CADAS:

 • wykonanie standardowej obsługi projektu w aplikacji CADAS SCU;
 • zaprogramowanie kwestionariusza w aplikacji CADAS QET;
 • zaimplementowanie procedur specjalnych (CONJOINT, BPTO, DELPHI itp.)
 • wykonanie standardowego zestawu czynności przygotowania zbioru danych i konfiguracji przeglądarki raportującej CADAS MySh.
 • przedzwonienie bazy numerów telefonicznych za pomocą modułu Detecting Dialing aplikacji CADAS Call Server w celu wyselekcjonowania numerów aktywnych i oznakowania ich statusu.


Czynności towarzyszące:

 • przetwarzanie baz danych na potrzeby danego projektu;
 • przetwarzanie grafik i multimediów na potrzeby projektu,
 • tworzenie nowego wzorca wyglądu kwestionariusza wg szczególnych wymagań odbiorcy
 • przetwarzanie danych sondażowych według zadanego formatu zbioru docelowego
 • udzielanie instruktaży dla wykonawców prac terenowych


Stanowisko pomocy (Help-Desk)

 • dla ankieterów lub innych wysłanników terenowych (audytorzy, obserwatorzy rekruterzy itp.)
 • dla webowych respondentów
 • dla użytkowników innych usług zdalnych Platformy CADAS  (CADAS Panel, CADAS MySh, CADAS eStat,  CADAS CallServer, itp.

UWAGA: Usługa jest świadczona na specjalne zamówienie - wyłącznie na potrzeby określonego przedsięwzięcia badawczego. Licencjonowani użytkownicy Platformy CADAS organizują Help-Desk własnym staraniem jako element swoich struktur operacyjnych.


Inne usługi


Wyszczególnione wyżej usługi nie wykluczają innych elementów wsparcia operacyjnego, które mogą okazać się potrzebne badaczom dla wykonania usługi badawczej. Podejmujemy się także innych czynności obsługowych. Wyjątek stanowi tylko realizacja ankieterskich wywiadów kwestionariuszowych oraz inne prace wysłanników terenowych, które wymagają dysponowania własną siecią współpracowników terenowych i są właściwe dla wyspecjalizowanych działów realizacji badań lub dla terenowych ośrodków realizacyjnych.