Usługa Pay4Nw chmurze CADAS

OPIS OGÓLNY

Usługa “Pay4N” jest produktem CADAS Software Sp. z o. o. odpowiednim dla każdego, komu przyszło zorganizować prace terenowe do swojego badania ankietowego, ale w danym momencie nie ma do dyspozycji informatycznego zaplecza wykonawczego.

Potencjalny nabywca usługi Pay4N nie musi mieć w szczególności:

 • żadnych doświadczeń czy kompetencji w obsłudze systemów sondażowania wspierających badania terenowe;
 • żadnych zasobów osobowych ani rzeczowych potrzebnych do terenowej realizacji określonego przedsięwzięcia sondażowego.

Jednakże do realizacji nawet najbardziej skomplikowanego lub wymyślnego ankietowania dla wymagającego klienta wystarczy tylko, żeby nabywca usługi Pay4N choćby tymczasowo pozyskał wysłanników terenowych (tj. ankieterów, audytorów, researcherów) i potrzebne im zasoby rzeczowe (jak studio CATI, lokal do testów In-Hall, sprzęt ankieterski, itp). CADAS Software Sp. z o. o. może wówczas dostarczyć ostatnie brakujące ogniwo łańcucha kooperacji, czyli zapewnić nabywcy:

 • autoryzowany dostęp do dobrze sprawdzonego informatycznego systemu ankietowania CADAS, w którym czekają gotowe do natychmiastowego użycia moduły: CAWI, CAPI, MOBI lub CATI (do wyboru: In-Hall lub At.Home);
 • informatyczną obsługę projektu przez przygotowanych do działania operatorów CADAS Software Sp. z o. o. jako usługodawcy, którzy na zawołanie wykonają zamówione czynności obsługi danego projektu w chmurze CADAS.

Skorzystanie z tej usługi jest szczególnie pożyteczne dla małych agencji badania rynku i opinii, jak również dla samodzielnych koordynatorów badań terenowych w sytuacjach, gdy przychodzi konkurować jakością i operatywnością z agencjami posiadającymi system sondażowy z najwyższej półki, ale nie jest opłacalne inwestowanie we własne zaplecze informatyczne, ani w specjalistyczne oprogramowanie ani też w stałe utrzymywanie wykwalifikowanych operatorów.

System CADAS jest intencjonalnie przystosowany do bardzo wydajnego, wygodnego i niezawodnego gromadzenia surowych danych sondażowych przez agencje badania rynku i opinii, w których dyspozycji jest obecnie ponad 70% całkowitej mocy obliczeniowej stałych licencjobiorców CADAS Software Sp. z o. o. (więcej szczegółów TUTAJ ->).

Każdemu, kto zgodnie z przedstawioną niżej PROCEDURĄ REALIZACJI USŁUGI Pay4N wystąpi do nas z zapytaniem ofertowym (wypełniając zamieszczony w tym serwisie FORMULARZ USŁUGI Pay4N) złożymy bezzwłocznie indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb konkretnego projektu, chyba że wymagania nabywcy okażą się niewykonalne w ramach tej usługi - jako wykraczające poza zakres dostępnych czynności, które zostały wyszczególnione w punktach 1)-3) RZECZOWEGO ZAKRESU USŁUGI Pay4n.

UWAGA W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (zwane RODO), realizacja usługi w chmurze CADAS wymaga zawarcia przez CADAS Software i nabywcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z godnie z przepisami RODO w zakresie i na czas realizacji usługi, chyba że nabywca zapewni anonimizację wszystkich danyych osobowych, które będą zawarte w zasobach informacyjnych przedmiotowego projektu badań

RZECZOWY ZAKRES USŁUGI Pay4N

Usługa Pay4N obejmuje swym zakresem trzy następujące zestawy czynności CADAS Software Sp. z o. o. jako usługodawcy:

 1. Udzielenie licencji na użycie na potrzeby określonego projektu badawczego nabywcy (i na określony czas jego realizacji terenowej) wybranych modułów platformy CADAS: CAWI lub CAPI lub MOBI lub CATI systemu sondażowego CADAS ulokowanego w chmurze CADAS, czyli w infrastrukturze tele-informatycznej należącej do CADAS Software Sp. z o.o., zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 531.
 2. Wykonanie w związku z udzieloną licencją i w okresie jej obowiązywania standardowych czynności przynależnych do Kompletu Podstawowych Czynności Obsługowych (KPCO), w tym:
  1. zarejestrowanie projektu w systemie CADAS i ustawienie jego parametrów realizacyjnych;
  2. zarejestrowanie użytkowników nabywcy będących uczestnikami projektu, przydzielenie ich do projektu i nadanie uprawnień przed startem badania;
  3. podpięcie - wyłącznie na czas terenowej realizacji projektu nabywcy - autoryzowanej (tj. gotowej do użycia i nie wymagającej ze strony spółki CADAS żadnych czynności edycyjnych ingerujących w zawartość) bazy respondentów projektu dostardzonej przez nabywcę, zawierającej minimalne a wystarczające dane osobowe takie jak: robocze (tymczasowe) numery identyfikacyjne uczestnika projektu lub numery telefonu lub adresy mailowe lub adresy startowe z wyłączeniem jakichkolwiek innych pól informacyjnych), przy czym zastrzega się, że nabywca posiada stosowne prawa do użycia zawartych w tej bazie danych osobowych w danym badniu sondażowym, a spółka CADAS bierze odpowiedzialność wyłącznie za przetwarzanie danych na swoim obszarze zgodnie z wymaganiami RODO, jak również za prawidłowe podpięcie nadesłanego zbioru do projektu w chmurze CADAS. 
  4. ustawienie kwot zdefiniowanych i dostarczonych przez nabywcę w postaci tabel Excel (nie więcej niż 3 tabele kwot do 100 celek każda);
  5. rozdzielenie punktów startowych (wiązek) w liczbie nie większej niż 200 pozycji na 1 edycję ankietowania (falę);
  6. uruchomienie realizacji terenowej projektu poprzez udostępnienie ankiety elektronicznej uprawnionym użytkownikom odpowiednich terminali: (i) w przypadku CAWI: dostarczenie linku udostępniającego ankietę do samodzielnego wypełnienia w chmurze CADAS,  (ii) w przypadku CATI, CAPI lub MOBI wystawianie projektu on line umożliwiające zdalny dostęp ankieterów w zaplanowanym okresie realizacji;
  7. włączenie modułu CallServer w celu obsługi przez nabywcę funkcji nagrywania, nadzoru lub CATI At-Home w przypadku projektu CATI;
  8. udostępnienie nabywcy funkcji kontroli i kodowania z poziomu aplikacji Research Operations Utility (SCU) do ściągnięcia z serwisu webowego CADAS Software;
  9. jednorazowe otwarcie dostępu do systemu CADAS dla ankieterów i innych wykonawców nabywcy przy starcie badania i przy zamknięciu umówionego okresu realizacji projektu, w przypadku ankiet CATI/CAPI/MOBI;
  10. udostępnienie wyników do eksportu pod koniec badania (lub ich jednorazowy eksport w oparciu o “formatkę” dostarczoną przez nabywcę, zawierającą dokładną informację o strukturze zbioru wynikowego;
  11. wykonanie archiwum projektu do pliku w formacie apr przed usunięciem projektu z chmury CADAS po umówionym okresie rezydowania projektu na serwerze;
  12. przesłanie mailem pliku archiwum projektu nabywcy i jednoczesne usunięcie projektu z serwera zgodnie z umówionym terminem;
 3. Wykonanie w związku z udzieloną licencją i w okresie jej obowiązywania czynności wymienionych w lit i.-xiv.) poniżej, które nie należą do pakietu KPCO, a w kontekście usługi Pay4N są określane jako Czynności Dodatkowe:
  1. opracowanie skryptu, tj. zaprogramowanie kwestonariusza dostarczonego przez nabywcę w gotowej do użycia, tj. autoryzowanej wersji posiadającej komplet wymaganych treści, komentarzy i wskazówek nawigacyjnych;
  2. wysyłka zaproszeń mailowych według linków indywidualnych wygenerowanych na podstawie gotowej (bezbłędnej) bazy wysyłkowej dostarczonej przez nabywcę,
  3. ponawianie wysyłki email z zaproszeniami do wypełnienia ankiety CAWI;
  4. przygotowanie wzorca wiadomości do masowego rozesłania w formacie eml na podstawie treści dostarczonej przez nabywcę;
  5. aktualizacja podpiętej bazy adresowej z kontaktami respondentów na podstawie dostarczonego przez nabywcę zbioru uzupełniającego zgodnego pod względem formatu z bazą poprzednio podpiętą przy spełnieniu zastrzeżeń zawartych w p. 2) lit. c) powyżej ;
  6. zakładanie filtrów na bazie teleadresowej;
  7. zmiana parametrów dotarcia do respondentów, jak: liczba prób kontaktowania się, odstęp czasu między próbami kontaktami w trakcie realizacji, itp;
  8. rejstrowanie nowych użytkowników do projektu (wg nadesłanej przez zamawiającego listy loginów do założenia);
  9. zmiana hasła (wg nadesłanej przez zamawiającego listy loginów z nowymi hasłami);
  10. edycja/czyszczenie kwot na projekcie;
  11. zmiana punktów startowych;
  12. eksport roboczych identyfikatorów respondenta z badania do pliku;
  13. dodatkowy eksport wyników do wybranego przez nabywcę formatu (xls, SPSS, Quantum);
  14. wykonanie innych czynności na potrzeby danego projektu pod warunkiem ich uzgodnienia i włączenia do indywidualnej oferty przeznaczonej dla danego nabywcy w następstwie nadesłanego przezeń zapytania ofertowego i złożonego zamówienia.

PROCEDURA REALIZACJI USŁUGI PAY4N

Usługa Pay4N jest realizowana poprzez wykonanie krok po kroku następujących czynności przez zainteresowane strony, tj. przez nabywcę i przez CADAS Software Sp. z o. o. (jako usługodawcę).

 1. Wstępne zapoznanie się nabywcy z przedmiotem usługi Pay4N i z zakresem czynności usługodawcy przynależnych do tej usługi.
 2. Złożenie zapytania ofertowego poprzez wypełnienie FORMULARZA SUŁUGI Pay4N umieszczonego w serwisie CADAS w celu uzyskania indywidualnej oferty Pay4N dostosowanej do konkretnego projektu nabywcy. Warunkiem skuteczności zapytania o ofertę jest rzetelne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza.
 3. Udzielanie przez nabywcę uzupełniających informacji na temat jego projektu o ile jest to niezbędne do opracowania przez CADAS Software indywidualnej oferty na obsługę danego przedsięwzięcia.
 4. Złożenie przez CADAS Software IINDYWIDUALNEJ OFERTY Pay4N na adres email podany w zapytaniu formularzowym przez osobę składającą zapytanie w iminiu nabywcy. W ofercie Pay4N CADAS określa szczegółowo i w sposób jednoznaczny: które z czynności rzeczowego zakresu usługi Pay4N wchodzą w zakres odpłatnej usługi świadczonej przez CADAS w danym przedsięwzięciu (projekcie). Czynności, które nie zostaną wymienione w ofercie lub zostaną pominięte w wycenie CADAS nie będą stanowić przedmiotu zamówienia, a ich ewentualne wykonanie odbywać się może własnym staraniem i nakładem nabywcy.
 5. Podjęcie przez nabywcę decyzji w sprawie przyjęcia oferty oraz złożenia zgodnego z nią zamówienia na usługę Pay4N. Przyjęcie oferty usługodawcy opatrzone przez nabywcę zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę nabywcy, i w takim przypadku usługodawca może podjąć decyzję ( i poinformować) o podjęciu nowych rokowań w sprawie warunków realizacji lub zakończyć negocjacje.
 6. Złożenie przez nabywcę drogą elektroniczną oficjalnego zamówienia na dostawę usługi Pay4N, które oprócz oświadczenia o zaakceptowaniu przedmiotowej oferty Pay4N zawiera co najmniej: (i) dane adresowe, rejestrowe i inne identyfikacyjne osoby lub przedsiębiorstwa nabywcy, (ii)  numer referencyjny indywidualnej oferty Pay4N w której wyszczególniono rzeczowy zakres usługi Pay4N dodanego projektu, (iii) termin realizacji zamówienia, (iv) NIP,(v) rachunek bankowy,  (vi) kwotę oraz terminy płatności uzgodnionego wynagrodzenia CADAS.
 7. Oficjalne potwierdzenie drogą elektroniczną przyjęcia przez CADAS Software zamówienia nabywcy na dostawę usługi Pay4N gdy zamówienie zgodne jest z treścią oferty.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Oprogramowanie sondażowe CADAS zawiera zabezpieczenia przed ingerencją osób nieuprawnionych oraz przed uszkodzeniem albo utratą danych bez woli uprawnionego użytkownika, a w szczególności posiada wszystkie niezbędne i wystarczające cechy właściwe dla działanie w środowisku o wysokim poziomie środków bezpieczeństwa zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024), w tym:

 1. Ochrona przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu;
 2. Zabezpieczenie przed utratą danych spowodowaną przez awarię zasilania;
 3. Unikalność identyfikatorów przydzielanych kolejnym użytkownikom;
 4. Wymuszenie nie rzadziej niż co 30 dni zmiany loginu i hasła składającego się z co najmniej 8 znaków (w tym wielkie litery cyfry i znaki specjalne) używanego do uwierzytelnienia dostępu użytkownika;
 5. Wymuszone wykonywanie kopii zapasowych z zabezpieczeniem logicznym przed nieuprawnionym przejęciem,
 6. Kontrola przepływu informacji pomiędzy Oprogramowaniem a siecią publiczną oraz kontrola działań inicjowanych zarówno z sieci publicznej jak i z aplikacji operacyjnych Oprogramowania ulokowanych w systemach informatycznych Licencjodawcy lub Licencjobiorcy poprzez stosowanie 128-bitowego klucza SSL wymiany danych między aplikacjami serwerowymi i klienckimi Oprogramowania.

Warszawa, 01 listopada 2015 r.