Opieka autorska

Utrzymanie systemu

Nabywcy licencji naszego oprogramowania mogą skorzystać z następujących elementów Pakietu Usług Utrzymania Systemu (PUUS) typu MAINTENANCE:

  • gwarancja zapewniająca wsparcie kryzysowe,
  • wsparcie techniczne - na kłopoty służb IT,
  • pomoc doraźna - na kłopoty użytkowników,
  • aktualizacje - dla dotrzymania kroku innowacjom.

Gwarancja

Nabywcy otrzymują gwarancję niezawodność i stabilności naszego oprogramowania na poziomie najwyższych standardów obowiązujących dla porównywalnych rozwiązań technologicznych i programistycznych klasy MES, które są dostępne na rynku. Jesteśmy do bólu skuteczni w osobistych staraniach popartych rygorystycznymi procedurami korporacyjnymi, aby sprostać tym wymaganiom.
Wiadomo jednak, że pomimo najlepszych praktyk zawsze pozostaje pewien margines dla ukrytych wad produktu, które mogą dać osobie znać dopiero w trakcie eksploatacji przez końcowych odbiorców w rzeczywistych warunkach  otoczenia informatycznego podlegającego zarówno zwykłej ludzkiej omylności, jak i gwałtownym przeobrażeniom technologicznym naszych czasów.
Dlatego na co dzień dajemy świadectwo najlepszej możliwej opieki serwisowej dla użytkowników Platformy CADAS.
W ramach gwarancji jakości oprogramowania otaczamy opieką każdego uprawnionego użytkownika Platformy CADAS w każdej sytuacji awaryjnej, to znaczy ofiarujemy nasze wsparcie kryzysowe zawsze, gdy natrafia on na kłopoty w korzystaniu z naszego oprogramowania, które wstrzymują normalny tryb jego pracy. 
Zapewniamy w takich sytuacjach natychmiastowe rozeznanie: czy awaria została przez nas zawiniona (tzn. wynikła z ukrytej wady naszego Oprogramowania bądź z błędu popełnionego przez naszą obsługę), czy przyczyna tkwi gdzie indziej.

  • W przypadku naszej winy gwarantujemy nieodpłatne, bezzwłoczne i skuteczne usunięcie: (i) ukrytych wad konstrukcyjnych Oprogramowania lub (ii) błędów implementacji Oprogramowania w danym środowisku informatycznym lub (iii) błędów obsługi popełnionych przez naszych programistów, serwisantów lub wdrożeniowców.

natomiast

  • W przypadku, gdy diagnoza wskazuje na przyczyny tkwiące w informatycznym środowisku, które pozostaje poza naszą odpowiedzialnością - nie pozostawiamy użytkownika samemu sobie, lecz uruchamiamy tryb Wsparcia technicznego dla miejscowego Administratora IT. Ponadto wprowadzamy modyfikacje konstrukcyjne lub zalecenia eksploatacyjne zwiększające odporność naszego oprogramowania na zawirowania w otoczeniu.

Szczegółowe zobowiązania CADAS Software Sp. z o. o. dotyczące: okresu obowiązywania, dostępności, czasu reakcji, czasu likwidacji awarii oraz  procedur egzekwowania gwarancyjnego wsparcia kryzysowego są uzgadniane w umowach odbiorcami licencji i usług towarzyszących.
Niezależnie od Wparcia kryzysowego zapewniamy naszym użytkownikom pakiet Usług Utrzymania Systemu obejmujący (i) wsparcie techniczne, (ii) pomoc doraźną i (iii) aktualizacje.


Wsparcie techniczne

Udzielamy daleko idącej pomocy Administratorowi IT lub bezpośrednio użytkownikom Licencjobiorcy jak również osobom trzecim działającym w imieniu lub na rzecz Licencjobiorcy w ich wywiązywaniu się z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie Infrastruktury IT w której zostało zainstalowane nasze w Oprogramowanie. 
Dotyczy zatem wszelkich działań naszego serwisanta lub wdrożeniowca w obrębie Infrastruktury IT Licencjobiorcy, które leżą poza zobowiązaniami objętymi gwarancją i jednocześnie przynależą do zakresu kompetencji lub odpowiedzialności użytkowników Licencjobiorcy. Są to w szczególności takie działania z naszej strony jak:

  • Pomoc w charakterze asysty w konfigurowaniu komponentów danej Infrastruktury, które są istotne dla stabilnej pracy Oprogramowania.
  • Pomoc w charakterze asysty w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych Licencjobiorcy – awarii, przestojów, itp., które przejawiają się wadliwym działaniem Oprogramowania lub jego funkcji, ale w wyniku diagnozy przeprowadzonej zgodnie z ustaloną w Umowie Procedurą Serwisowania została  wykluczona wadliwość konstrukcji Oprogramowania lub błędy serwisu Licencjodawcy.
  • Doradztwo w czynnościach modernizacji lub rozbudowy Infrastruktury, dla zapobiegania niekompatybilności nowych elementów i dla optymalizowania pracy systemów zaimplementowanych w Infrastrukturze warz z Oprogramowaniem Licencjodawcy.

W wykonywaniu przez CADAS Software Sp. z o. o. usług Wsparcia Technicznego mają z reguły zastosowanie takie same procedury zgłaszania problemów, jak w przypadku Obsługi Gwarancyjnej.
 

Pomoc doraźna

Na potrzeby osób zatrudnionych w działach operacyjnych Licencjobiorcy pozostajemy stale w gotowości do udzielania im pomocy, gdy natrafią na kłopoty w wykonywaniu rutynowych czynności przy pomocy aplikacji klienckich SCU i QET Platformy CADAS  Przynależy tutaj  w szczególności udzielanie przez konsultanta serwisowego CADAS Software Sp. z o. o.: wskazówek dotyczących nowo wprowadzonych elementów lub funkcji Oprogramowania -  w przypadku braku odpowiedniego opisu w plikach pomocy systemu lub w instrukcji użytkowania.
 

Aktualizacje 

Platforma  CADAS  jest ustawicznie wzbogacana o nowe rozwiązania użytkowe i technologiczne, które na bieżąco dostarczamy naszym licencjobiorcom.
Dotrzymujemy przy tym kroku wszelkim branżowym innowacjom, które przysparzają przewagi konkurencyjnej, ponieważ  BADACZE są autorami niemal wszystkich inspiracji dla prowadzenia prac rozwojowych, a Platforma CADAS jest użytkowana przede wszystkim przez osoby zawodowo trudniące się pozyskiwaniem zamówień oraz wykonywaniem badań rynkowych w komercyjnych agencjach bądź w korporacyjnych zespołach badawczych.
 

Szkolenia i certyfikaty

Posiadacze licencji naszego oprogramowania jak również odbiorcy usług inżynierii oprogramowania oraz usług hostingu korzystają z możliwości przeszkolenia swego personelu w potrzebnym zakresie (według indywidualnego uzgodnienia zakresu, czasu i miejsca realizacji).
Uczestnicy szkoleń otrzymują odpowiednie certyfikaty.