CADAS Cati@tHome

Do prowadzenia wywiadów telefonicznych CATI z wirtualnego studia w sieci rozproszonych terminali domowych typu desktop PC lub laptop

Przeznaczenie

Realizacja badań telefonicznych w warunkach rozproszenia tradycyjnych ośrodków ankietowania CATI i pojedynczych stanowisk ankieterskich:

 • z zachowaniem centralnego nadzoru oraz wszystkich funkcji operacyjnych tradycyjnego studia CATI pracującego na Platformie CADAS;
 • z zapewnieniem kompleksowego sterowania telefonią rozproszonego studia wirtualnego.

Jak to działa?

 1. Dział Realizacji przyjmuje od Klienta i rejestruje w systemie CADAS zlecenie realizacji badania Home CATI, w tym:
  • kwestionariusz w formie elektronicznej
  • definicję grupy docelowej z podaniem kwot
  • bazę danych teleadresowych w formie elektronicznej format Exell
  • pomocnicze piliki towarzyszące (nagrania do odtworzenia podczas wywiadu, długie listy itemów pytań, bazy danych informacyjnych do wyświetlania podczas wywiadu lub do aktualizacji
  • komplet informacji realizacyjnych wraz z instrukcją dla ankieterów i supervizorów.
 2. Dział realizacji wykonuje prace przygotowawcze do realizacji
  • programowanie kwestionariuszy
  • przetworzenie i podpięcie baz teleadresowych i plików pomocniczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych GIODO
  • analiza zasobów zasobów wykonawczych (obciążenie supervisorów i ankieterów,
  • ustawienie parametrów realizacyjnych projektu
  • przydzielanie dostępu do projektu (klient, kierownik projektu, koordynator realizacyjny, supervisorzy, grupy ankieterów (wg filtrów)
  • udostępnienie projektu on line dla wykonawców (ewentualnie poprzedzone pilotażem)
  • przeprowadzenie instruktażu do badania (zdalnie bądź w trybie tele-video-konferencji bądź też spotkań bezpośrednich – regionalnych albo centralnych).
 3. Ankieter wykonuje swoje codzienne obowiązki wynikające z umowy ankieterskiej.
  • minimum jeden raz dziennie łączy się z internetem
  • każde połączenie z internetem skutkuje automatycznym zalogowaniem się do serwera CADAS i automatyczną synchronizacją danych,
  • zapoznaje się z otrzymanymi wiadomościami i informacjami z Serwera CADAS
  • wykonuje transakcje wykonawcze (ile ankiet deklaruje wykonać ankieter, jakie terminy będą obowiązywać ankietera i supervisorów on line
  • wykonuje inne prace związane z umową ankieterską – wystawia rachunki, odpowiada na wiadomości, uzupełnia dokumentację, uczestniczy w instruktażach i briefingach on line albo w trybie tele-video-konferencji albo spotkań bezpośrednich.
 4. Ankieter realizuje wywiady telefoniczne
  • Ankieter loguje się w Systemie CADAS poprzez aplikację CADAS Home CATI zainstalowaną w PC
  • Ankieter wybiera z ekranu logowania jeden z przydzielonych mu projektów
  • Ankieter loguje się do wybranego projektu. Jest to moment w którym:
   • Lokalna aplikacja CADAS przesyła do serwera CADAS pakiet informacji o zalogowaniu się ankietera do udostępnionego mu badania, ankieter staje się widoczny dla Supervisora przydzielonego do danego badania
   • Lokalna aplikacja łącza telefonicznego w części obsługującej zarządzanie podsłuchem sprawdza gotowość do pracy urządzeń obsługujących łącze głosowe stanowiska ankieterskiego rozpoczyna procedurę autoryzacji dostępu do podsłuchu dla danego stanowiska
   • Zdalna aplikacja zarządzania podsłuchem odbiera informację o zalogowaniu stanowiska ankieterskiego, rejestruje dostępność danego stanowiska ankieterskiego do podsłuchu oraz do zapisu rozmowy, przeprowadza procedurę autoryzacji dostępu i szyfrowania, a następnie przechodzi w stan oczekiwania na komendy z tej stacji, które od tego momentu będą – za pośrednictwem lokalnej aplikacji ankieterskiej CADAS aktywować procedury wyłączania i wyłączania nagrań, ich znakowania i archiwizowania i udostępniania w systemie CADAS do wglądu i kontroli)
   • Zdalna aplikacja zarządzająca podglądem ekranu odbiera sygnał o zalogowaniu i uruchamia zestawienie podglądu pomiędzy stanowiskiem ankieterskim a stanowiskiem supervizora i zwrotnie informuje o gotowości podglądu ekranu stanowiska ankieterskiego.
  • Ankieter prowadzony jest przez rekrutacyjną fazę kwiestionariusza
   • Pobrana jest z systemu informacja o dostępnych kategoriach stratyfikacji
   • Pobrane są dane teleadresowe.
   • Moduł CATI inicuje zestawianie połączenia przez CADAS CallServer dla danej stacji, loguje standardowe parametry statusu i wyników każdego połączenia, uruchamia i zamyka procedury nagrywania i podsłuchu, zachowuje dane do wglądu i kontroli w systemie autoryzowanego dostępu, za pomocą mechanizmów przeszukiwania (filtrowania i szeregowania).
   • Ankieter nawiązuje rozmowę i ustala zgodność cech respondenta z parametrami rekrutacyjnymi – zgodnie ze scenariuszem zaprogramowanym w trybie ankietowania. W momencie decyzji o zgodności z kryteriami rekrutacyjnymi poprzez przejście do pierwszego ekranu części merytorycznej następuje aktualizacja liczby poszukiwanych respondentów w odpowiedniej komórce stratyfikacyjnej na centralnym Serwerze CADAS.
  • Ankieter prowadzony jest przez merytoryczną część kwestionariusza (z opcjami umówienia, przerwania i powrotu, itd. Ankieter odbiera w specjalnym okienku ekranu ankietowania wszelkie pisemne uwagi superwizora. Kontakt głosowy możliwy po rozłączeniu się respondenta.
  • Ankieter kończy wywiad Następuje ostateczne zafiksowanie zmian stratyfikacyjnych (chyba że wywiad zostanie odrzucony na etapie kontroli). Z danymi wywiadu skojarzone są zarówno nagrania głosowe treści wywiadu jak i rozliczne informacje o parametrach połączenia telefonicznego, podsłuchu, rejestracji, liczbie prób, aktualizacji bazy itp.

Wymagane zasoby operacyjne

 • Ankieterzy o wymaganych umiejętnościach i predyspozycjach
 • Odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wywiadów w domu (wydzielone stanowisko zapewniające niezakłócone prowadzenie rozmów telefonicznych przy komputerze).
 • Sprzęt komputerowy (PC lub notebook ogólnego użytku).
 • Aparat telefoniczny IP Phone obsługujący technologią SIP2 VoIP
 • Łącze internetowe do transferu danych oraz strumieni głosowych VoIP bez konieczności podsiadania stałego adresu IP (upload 256k lub wyższy).
 • Koordynator projektów CATI Home CADAS w Dziale Realizacji.
 • Supervisorzy CATI Home CADAS w Dziale Realizacji.