CADAS NetCATI

Do prowadzenia wywiadów telefonicznych NetCATI z tradycyjnego studia telefonicznego na terminalach typu desktop PC

Zapotrzebowanie

CADAS NetCATI jest nieodzowny w agencjach badania rynku opinii - lub w innych ośrodkach aktywnego pozyskiwania danych kwestionariuszowych - gdzie wykonywane są badania telefoniczne i wymagane jest bezproblemowe:

 • działanie na dużą skalę przy nadzwyczajnej presji terminowej,
 • osiąganie konkurencyjnej wydajności i opłacalności,
 • egzekwowanie najsurowszych rygorów metodologicznych,
 • dochowywanie bezwzględnej wierności branżowym standardom: ESOMAR i PKJPA,
 • respektowanie ustawowych obostrzeń bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Po kilkunastu latach kurczącego się popytu na badania telefoniczne, najnowsza generacja modułu badań telefonicznych CADAS NetCATI okazuje się szczególnie przydatna w przemyśle badań rynkowych. Już od połowy pierwszej dekady naszego stulecia Firma CADAS rozwijała go uparcie dla niszowego kręgu stałych odbiorców w oparciu o wówczas wschodzące (a dziś będące w rozkwicie) technologie VoIP w standardzie SIP2 Asterisk. W ciągu całych 15 lat unowocześniania modułu CATI przez firmę CADAS, jej główni konkurenci z całego świata dosłownie porzucili inwestowanie w CATI na rzecz samoobsługowych platform CAWI, adresowanych z niebywałym powodzeniem do podwykonawców lub wprost do klientów agencji badań rynkowych.
Pandemia COVID-19 spowodowała wzmożone zainteresowanie zmarginalizowaną techniką CATI. Internet przeszukiwany jest przez szefów operacji w poszukiwaniu aplikacji tzw. „Home CATI” Przeglądarki zwracają jednak raczej skromną liczbę rozwiązań. Nie są one także zbyt przekonujące.
Wielu dostawców oferuje jako CATI lub Home CATI udostępnianie ankiet elektronicznych za pośrednictwem linków webowych, czyli dokładnie tak, jak w technologii CAWI, tyle że to ankieter (również domowy), a nie sam respondent wypełnia kwestionariusz w trakcie wywiadu przez telefon. Pod kontrolą systemu komputerowego pozostaje wtedy niewiele więcej niż sama sesja wypełniania ankiety, pozostawiając ogrom logistyki do niezależnego koordynowania „na piechotę” w chaotycznym łowisku respondentów.
Firma CADAS zbudowała swoje „NetCATI” w oparciu o zwycięską technologię SIP2 i unikalną architekturę węzła obliczeniowego łączącego najlepsze cechy platformy internetowej i systemu klient-serwer. Dało to w efekcie najdalej dziś idącą automatyzację procesów biznesowych przemysłu badań rynkowych a NetCATI jest czymś znacznie więcej niż samo Home CATI wymagające z reguły zewnętrznych rozwiązań teleinformatycznych.

Wspierane role i scenariusze

Na wspólnej platformie informatycznej są skoordynowane czynności wszystkich uczestników badań NetCATI: badaczy, przedstawicieli zleceniodawcy, skrypterów, personelu studia telefonicznego i/lub sieci Home CATI, pracowników nadzoru i kontroli, personelu księgowości, administracji IT, itp.


Pakiet funkcji NetCATI obejmuje czynności podejmowane w różnych aplikacjach i w różnych częściach składowych systemu przez zalogowanych użytkowników, którzy otrzymali właściwy dla ich roli poziom uprawnień do obsługi konsol NetCATI, przy czym:

 • Serwer CADAS stanowi jednostkę centralną spinającą działania wszystkich klientów systemowych i platform pomocniczych.
  Przy pomocy aplikacji CADAS SCU wykonywane są czynności obsługi NetCATI (i wszystkich pozostałych typów badań) w zakresie: wydzielania zasobów, pilnowania postępu prac terenowych, kontroli jakości, przetwarzania danych, udostępniania częściowych wyników, budżetowania projektów, rozliczania uczestników itp.
 • Za pomocą aplikacji CADAS QET realizowana jest praca skrypterów programujących kwestionariusze elektroniczne na potrzeby wszystkich technik badawczych CADAS.
 • Przez przeglądarkę Internet Explorer są realizowane czynności ankieterów telefonicznych w Lokalnym Studiu NetCATI.
  Przez aplikację Home CATI wykonują swoje czynności ankieterzy telefoniczni Wirtualnego Studia NetCATI (tj. sieci stanowisk rozproszonych).

Pakiet funkcji NetCATI obejmuje ponadto procesy automatycznie uruchamiane i dokonujące się bez wiedzy uczestników w różnych częściach składowych i miejscach systemu, według precyzyjnie opracowanych algorytmów i scenariuszy, przy czym:

 • Platforma pomocnicza: CADAS CallServer monitoruje, egzekwuje i rejestruje zdarzenia zachodzące w systemie telefonii - odpowiednio do ustawień operacyjnych danego projektu.
 • Aplikacja CDV realizuje zdalny podgląd ekranu ankietera NetCATI przez supervizorów w trakcie realizacji wywiadu.

Bogactwo szczegółowych czynności wspieranych przez pakiet aplikacji CADAS NetCATI jest przedstawione wśród usystematyzowanych Dobrodziejstw , jakie Platforma CADAS przysparza uczestnikom sondażowania.

Walory wyróżniające CADAS NetCATI

ABSOLUTNY HIT NA RYNKU


W cenie standardowej aplikacji NetCATI oferujemy kompletne oprogramowanie posiadające własną wbudowaną platformę telefonii najnowszej generacji, która :

 • jest przystosowana do dowolnej organizacji pracy (studio centralne i/lub ośrodki terenowe i/lub stanowiska rozproszone Home CATI) z wykorzystaniem zwykłej biurowej infrastruktury i z dowolnym doborem dostawców usług telekomunikacyjnych (PSTN, GSM, VoIP),
 • posiada pełny zakres wbudowanych funkcji operacyjnych telefonii dostępnych wyłącznie poprzez konsole obsługowe CADAS NetCATI (inteligentne zestawianie połączeń, monitoring rozmów on line z dowolnego miejsca w sieci WAN, odtwarzanie plików audio w linię, nagrywanie całości lub fragmentów wywiadu, dostęp do nagrań w trybie kontroli wprost z rekordu wywiadu według numeru pytania, masowe selektywne czyszczenie fragmentów nagrań zawierających wrażliwe dane osobowe itp.),
 • dostarcza kompleksowych danych do wyceny projektów dla badaczy i do pilnowania kosztów w czasie realizacji przez rozszerzenie zwykłych funkcji billingu: o monitoring bieżących kosztów telefonicznych i ankieterskich, o alokację wg projektów i operatorów oraz o kastomizowane raportowanie na potrzeby księgowości zarządczej).

SZCZEGÓLNIE POLECANE CECHY CADAS NetCATI 

 • Korzystanie z aplikacji CADAS SCU wspólnej dla wszystkich technik, która dla pakietu operacyjnego NetCATI zapewnia komfort pracy on line wykonawców wszystkich czynności operacyjnych, a w szczególności pełną komputeryzację i automatyzację telefonicznego dotarcia do respondenta według ściśle określonych parametrów, w tym min.: plinowanie wielopiętrowych kwot bez limitu liczby celek, podawanie rekordów baz źródłowych w synchronizacji z wypełnianiem kwot, inteligentne przydzielanie adresów, wiązek, obszarów bazy ankieterom, podawanie gotowych połączeń na stanowisko ankietera, bezwiedna obsługa nagrań i monitoringu, automatyka umówień, przełączanie przez ankietera wersji językowej kwestionariusza (nawet podczas wywiadu), raportowanie postępu ankietowania, pilnowanie zastrzeżeń „Listy Robinsona i wiele innych
 • Korzystanie z wyjątkowego edytora kwestionariuszy CADAS QET wspólnego dla wszystkich pakietów operacyjnych, który łączy w jednej aplikacji off line walory interfejsu graficznego z edycją butch mode i oferuje wszelkie ułatwienia, w tym: ponadstandardowy zestaw wzorów pytań (włączając integralny ConJoint Choice Base i MaxDiff oraz BPTO), równie ascetyczny co potężny język skryptowy z intuicyjną i przejrzystą składnią, funkcje masowej edycji typu Kopiuj/Wklej i Znajdź/Zastąp (również na drzewie zawartości kwestionariusza), automatyczna renumeracja zmiennych, definiowanie powtarzalnych procedur w pętlach, wielopoziomowa randomizacja/rotacja ustawiana na drzewie zawartości kwestionariusza zamiast żmudnego definowania typu „GO RAND”, odwołania do tablic zmiennych, odwołania do wielu baz pomocniczych, inteligentne wyświetlanie itemów odpowiedzi w dowolnych układach, itd. itp.
 • Liczne ułatwienia współpracy badacza z klientem i ze skrypterem na różnych etapach realizacji przedsięwzięć badawczych, jak: losowe generowanie zbioru wynikowego w celu zbadania poprawności skryptu („Wirtualny Ankieter”), zdalne udostępnienie klientowi wyglądu ekranów i mechaniki kwestionariusza, bezpośrednie generowanie w formacie PDF lub DOC tekstu kwestionariusza wraz z zapisami skryptu albo z bieżącymi wynikami rozkładów brzegowych, udostępnianie wyników surowych do samodzielnego drążenia bezpośrednio w zbiorze systemowym w toku prac terenowych.
 • Monitorowanie osiągnięć i jakości pracy ankieterów NetCATI za pomocą modułu rankingu oraz funkcji raportowania opracowanej według wymagań Programu kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) OFBOiR,
 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia ankieterów na podstawie systemowych zapisów ich aktywności i generowanie dokumentów do wypłaty.
 • Wsparcie badań audytowych typu Tajemny Klient (Mystery Shopper) przez funkcję dołączania przez ankietera dowolnych plików dokumentujących jego czynności związane z realizacją wizyty (zdjęcia, nagrania), które mogą być zwrotnie udostępniane odbiorcom badań w trybie reklamacji lub zatwierdzania poprawności zapisanych obserwacji.
 • Niebywały poziom bezpieczeństwa danych, opieki autorskiej i pomocy.