Badania wspomagane komputerowo często wymagają na bieżąco kontrolować stan kwot oraz dokonywać selekcji respondentów. Wskazanie w menu głównym opcji Narzędzia -> Kwoty, spowoduje uruchomienie modułu zarządzania kwotami w kwestionariuszu.

Użytkownik na tym poziomie może:

  • dodać ( ) nową kwotę
  • usunąć ją (wskazując wybraną kwotę, następnie wybierając opcję )
  • dokonać jej modyfikacji (wskazując wybraną kwotę, następnie wybierając opcję )

W przypadku, kiedy w projekcie znajduje się więcej niż jedna zdefiniowana kwota, pierwsza kwota traktowana jest jako GŁÓWNA KWOTA, informująca o postępie realizacji badania w raportach i statystykach. Stąd też dosyć istotne jest aby GŁÓWNA KWOTA zawierała rzeczywisty target badania. Kolejność kwot w liście można zmienić, wskazując kwotę i korzystając ze strzałek (GÓRA / DÓŁ ). Wskazanie prawym klawiszem myszki na liście kwot wyświetli powyżej opisane funkcje.

W celu utworzenia nowej kwoty, należy wskazać opcję Dodaj (). Kwotę konstruuje się na podstawie odpowiedzi na pytania typu single lub multi. Ma ona postać ograniczenia ilościowego nakładanego na respondentów, którzy udzielili danej odpowiedzi na określone pytanie. Zostanie wyświetlone okno, w którym należy określić pytania, które będą wchodziły w skład nowo tworzonej kwoty.

Na powyższym przykładzie zostały wskazane pytania o identyfikatorach q23 (które zostało już zdefiniowane jako element kwoty) oraz q24 (które zostało wskazane jako kolejny element tworzonej kwoty). Dodawanie elementów do kwoty polega na przeniesieniu na prawą część okna () wybranego pytania typu single lub multi. Usuniecie pytania z kwoty polega na przeniesieniu elementu z prawej strony na lewą ().

W nazwie kwoty wyświetli się informacja o zdefiniowanej kwocie, tzn. treści zdefiniowanych pytań. Użytkownik może dowolnie zmieniać tytuł kwoty, wg własnego uznania.

Po utworzeniu kwoty zawierającej co najmniej dwa pytania, program utworzy kwotę w której odpowiedzi z obu pytań zostaną skrzyżowane. Maksymalna liczba wierszy w kwocie tworzonej w przeglądarce IE wynosi 2000 (niezależnie czy jest to kwota krosowana, np q1/q4/q7; czy prosta np q5).

Po wprowadzeniu zmian, należy wybrać Zatwierdź w celu zapisania zmian. Po wybraniu Anuluj aplikacja powróci do poprzedniego okna.

Nowo utworzona kwota widoczna jest w SCU dopiero po dokonaniu operacji online.