Po ukończeniu skryptowania projektu, użytkownik ma możliwość dokładnego sprawdzenia skryptu. Utworzone w tym celu narzędzie umożliwia wyświetlenie całego skryptu w jednym oknie dzięki czemu w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza sprawdzenie całości skryptu w projekcie. Wskazanie w głównym menu opcji Narzędzia, następnie Edycja całego skryptu uruchomi moduł Edycja całego skryptu (potocznie zwany Integral Script). W oknie edycji zostanie wyświetlone okno skryptu:

Wskazując na dowolny element skryptu, na drzewku zostanie zaznaczone odpowiadające mu pytanie oraz rozwinięty odpowiadający mu ekran.

Program na bieżąco sprawdza składnie skryptu dzięki czemu w przypadku wprowadzenia błędnego kodu zostanie wyświetlony komunikat błędu:

Z przeprowadzonych doświadczeń wynikło, iż moduł Edycja całego skryptu w znacznym stopniu poprawia jakość, poprawność i szybkość przygotowania skomplikowanych projektów.