Po zalogowaniu się do projektu, uaktywnią się ikonki znajdujące się w górnym menu. Potrzebne są do pracy ankietera nad projektem. Wyświetlane są w zależności od ustawień. Wszystkie parametry są ustawiane przez osobę zajmującą się koordynacją projektu.

- Pokazuje wszystkie dokumenty dla danego projektu. Ankieter ma możliwość zapoznania się z problematyką projektu, wymaganymi kryteriami realizacji badania, etc.

- Pokazuje próbę do badań, przypiasaną dla każdego ankietera indywidualnie.

- Wybranie opcji nowy respondent rozpoczyna nową ankietę.

- Respondent wybrany automatycznie, stosowany w przypadku bazy podczepionej/automtycznie pobieranej listy respondentów, umożliwia rozpoczęcie nowej ankiety dla danego rekordu z bazy podczepionej.

- Wyświetla listę respondentów, umożliwiając ankieterowi ręczne wybranie respondenta z przedstawionej listy.

- Opcja lista projektów, służy do przechodzenia pomiędzy projektami bez wylogowania z systemu CADAS.

- Podczas przeprowadzania ankiety, po wybraniu opcji w lewo program powróci do poprzedniego ekranu.

- Podczas przeprowadzania ankiety, po wybraniu opcji w prawo program przejdzie do następnego ekranu.

- Przerwanie wywiadu z możliwością kontynuacji, służy do przerwania wywiadu z możliwością poźniejszego jego dokończenia. Rekord/ankieta w tym czasie zostaje zapisana w kwotach jako "w trakcie".

- Umówi wywiad na wprowadzoną datę i godzinę (ankieta pojawi się w odpowiednim czasie przed umówionym terminem).

- Opcja wywiad nieefektywny, używany w sytuacji, kiedy np. respondent definitywnie rezygnuje z dalszego prowadzenia wywiadu, nie chce kontynuować.

- Wyświetli się okno z listą pytań otwarych i połotwartych.

- Wyświetli ekran konaktowy z danymi respondenta.

- Umożliwia powrót do początku ankiety.

- Opcja wyloguj, używane jest przy zakańczaniu pracy z aplikacją CAPI.