W aplikacji CAPI, ankieter ma możliwość sprawdzenia w jakich kategoriach ma przeprowadzać ankiety. W tym celu nakładane są kwoty na projekt.

Po wybraniu pojawi się okno na który znajdują się dokładne informacje o próbie do badania.

Na tym przykładzie kwoty założone są na różne kategorie (województwa, wieku i wyksztalcenia):

W powyższej tabeli zapisanę są również filtry. Służą one do blokowania ( Y ) lub nie blokowania ( B ).

Powyższy przykład ilustruje, iż w kategoriach województwa, wieku i wykształcenia jest możliwość realizacji nie ograniczonej liczby wywiadów ( B ). Natomiast w dla wybranych województw filtr Y spowoduje, iż w tej kategorii jest możliwa tylko zdefiniowana w kolumnie target ilość wywiadów.

W tym przypadku, jeśli ankieter podczas realizacji wywiadu, wybrał(a)by województwo dolnośląskie pokaże się komunikat:

W kolumnie target zdefiniowana jest ilość ankiet do realizacji.

W kolumnie skończone program pokaże liczbę ankiet zakończonych w wybranych kategoriach.

W trakcie pokaże się informacja o ilości wywiadów w trakcie, tzn. np. w badaniu capi, jeżeli ankieter przerwie wywiad z możliwością kontynuacji, zostanie on pokazany w celce w trakcie w odpowiedniej kategorii.

W kolumnie przerwane znajdzie się liczba wywiadów nie efektywnych.

Umówienia, czyli liczba wywiadów umówionych.

W ostatniej kolumnie, pozostało, program pokażę liczbę wywiadów do zakończenia.