CADAS Cati

Do prowadzenia wywiadów telefonicznych CATI z tradycyjnego studia telefonicznego na terminalach typu desktop PC

Zapotrzebowanie

CADAS CATI jest nieodzowny w agencjach badania rynku opinii - lub w innych ośrodkach aktywnego pozyskiwania danych kwestionariuszowych - gdzie wykonywane są badania telefoniczne i wymagane jest bezproblemowe:

 • działanie na dużą skalę przy nadzwyczajnej presji terminowej,
 • osiąganie konkurencyjnej wydajności i opłacalności,
 • egzekwowanie najsurowszych rygorów metodologicznych,
 • dochowywanie bezwzględnej wierności branżowym standardom: ESOMAR i PKJPA,
 • respektowanie ustawowych obostrzeń bezpieczeństwa danych osobowych.


Pakiet CADAS CATI doskonale odpowiada takiemu zapotrzebowaniu, a jednocześnie jest szczególnie dobrze przygotowany do błyskawicznej, jednoczesnej obsługi licznych, różnorodnych, często zmieniających się i bardzo wymyślnych przedsięwzięć badawczych CATI realizowanych nawet na bardzo trudnych próbach w dowolnej technologii telekomunikacyjnej zarówno przez wykonawców działających lokalnie jak i rozproszonych w rozległych sieciach informatycznych.

Wspierane role i scenariusze

Na wspólnej platformie informatycznej są skoordynowane czynności wszystkich uczestników badań CATI: badaczy, przedstawicieli zleceniodawcy, skrypterów, personelu studia telefonicznego i/lub sieci Home CATI, pracowników nadzoru i kontroli, personelu księgowości, administracji IT, itp.


Pakiet funkcji CATI obejmuje czynności podejmowane w różnych aplikacjach i w różnych częściach składowych systemu przez zalogowanych użytkowników, którzy otrzymali właściwy dla ich roli poziom uprawnień do obsługi konsol CATI, przy czym:

 • Serwer CADAS stanowi jednostkę centralną spinającą działania wszystkich klientów systemowych i platform pomocniczych.
  Przy pomocy aplikacji CADAS SCU wykonywane są czynności obsługi CATI (i wszystkich pozostałych typów badań) w zakresie: wydzielania zasobów, pilnowania postępu prac terenowych, kontroli jakości, przetwarzania danych, udostępniania częściowych wyników, budżetowania projektów, rozliczania uczestników itp.
 • Za pomocą aplikacji CADAS QET realizowana jest praca skrypterów programujących kwestionariusze elektroniczne na potrzeby wszystkich technik badawczych CADAS.
 • Przez przeglądarkę Internet Explorer są realizowane czynności ankieterów telefonicznych w Lokalnym Studiu CATI.
  Przez aplikację Home CATI wykonują swoje czynności ankieterzy telefoniczni Wirtualnego Studia CATI (tj. sieci stanowisk rozproszonych).

Pakiet funkcji CATI obejmuje ponadto procesy automatycznie uruchamiane i dokonujące się bez wiedzy uczestników w różnych częściach składowych i miejscach systemu, według precyzyjnie opracowanych algorytmów i scenariuszy, przy czym:

 • Platforma pomocnicza: CADAS CallServer monitoruje, egzekwuje i rejestruje zdarzenia zachodzące w systemie telefonii - odpowiednio do ustawień operacyjnych danego projektu.
 • Aplikacja CDV realizuje zdalny podgląd ekranu ankietera CATI przez supervizorów w trakcie realizacji wywiadu.

Bogactwo szczegółowych czynności wspieranych przez pakiet aplikacji CADAS CATI jest przedstawione wśród usystematyzowanych Dobrodziejstw , jakie Platforma CADAS przysparza uczestnikom sondażowania.

Walory wyróżniające CADAS CATI

ABSOLUTNY HIT NA RYNKU


W cenie standardowej aplikacji CATI oferujemy kompletne oprogramowanie posiadające własną wbudowaną platformę telefonii najnowszej generacji, która :

 • jest przystosowana do dowolnej organizacji pracy (studio centralne i/lub ośrodki terenowe i/lub stanowiska rozproszone Home CATI) z wykorzystaniem zwykłej biurowej infrastruktury i z dowolnym doborem dostawców usług telekomunikacyjnych (PSTN, GSM, VoIP),
 • posiada pełny zakres wbudowanych funkcji operacyjnych telefonii dostępnych wyłącznie poprzez konsole obsługowe CADAS CATI (inteligentne zestawianie połączeń, monitoring rozmów on line z dowolnego miejsca w sieci WAN, odtwarzanie plików audio w linię, nagrywanie całości lub fragmentów wywiadu, dostęp do nagrań w trybie kontroli wprost z rekordu wywiadu według numeru pytania, masowe selektywne czyszczenie fragmentów nagrań zawierających wrażliwe dane osobowe itp.),
 • dostarcza kompleksowych danych do wyceny projektów dla badaczy i do pilnowania kosztów w czasie realizacji przez rozszerzenie zwykłych funkcji billingu: o monitoring bieżących kosztów telefonicznych i ankieterskich, o alokację wg projektów i operatorów oraz o kastomizowane raportowanie na potrzeby księgowości zarządczej).

SZCZEGÓLNIE POLECANE CECHY CADAS CATI

 • Korzystanie z aplikacji CADAS SCU wspólnej dla wszystkich technik, która dla pakietu operacyjnego CATI zapewnia komfort pracy on line wykonawców wszystkich czynności operacyjnych, a w szczególności pełną komputeryzację i automatyzację telefonicznego dotarcia do respondenta według ściśle określonych parametrów, w tym min.: plinowanie wielopiętrowych kwot bez limitu liczby celek, podawanie rekordów baz źródłowych w synchronizacji z wypełnianiem kwot, inteligentne przydzielanie adresów, wiązek, obszarów bazy ankieterom, podawanie gotowych połączeń na stanowisko ankietera, bezwiedna obsługa nagrań i monitoringu, automatyka umówień, przełączanie przez ankietera wersji językowej kwestionariusza (nawet podczas wywiadu), raportowanie postępu ankietowania, pilnowanie zastrzeżeń „Listy Robinsona i wiele innych
 • Korzystanie z wyjątkowego edytora kwestionariuszy CADAS QET wspólnego dla wszystkich pakietów operacyjnych, który łączy w jednej aplikacji off line walory interfejsu graficznego z edycją butch mode i oferuje wszelkie ułatwienia, w tym: ponadstandardowy zestaw wzorów pytań (włączając integralny ConJoint Choice Base i MaxDiff oraz BPTO), równie ascetyczny co potężny język skryptowy z intuicyjną i przejrzystą składnią, funkcje masowej edycji typu Kopiuj/Wklej i Znajdź/Zastąp (również na drzewie zawartości kwestionariusza), automatyczna renumeracja zmiennych, definiowanie powtarzalnych procedur w pętlach, wielopoziomowa randomizacja/rotacja ustawiana na drzewie zawartości kwestionariusza zamiast żmudnego definowania typu „GO RAND”, odwołania do tablic zmiennych, odwołania do wielu baz pomocniczych, inteligentne wyświetlanie itemów odpowiedzi w dowolnych układach, itd. itp.
 • Liczne ułatwienia współpracy badacza z klientem i ze skrypterem na różnych etapach realizacji przedsięwzięć badawczych, jak: losowe generowanie zbioru wynikowego w celu zbadania poprawności skryptu („Wirtualny Ankieter”), zdalne udostępnienie klientowi wyglądu ekranów i mechaniki kwestionariusza, bezpośrednie generowanie w formacie PDF lub DOC tekstu kwestionariusza wraz z zapisami skryptu albo z bieżącymi wynikami rozkładów brzegowych, udostępnianie wyników surowych do samodzielnego drążenia bezpośrednio w zbiorze systemowym w toku prac terenowych.
 • Monitorowanie osiągnięć i jakości pracy ankieterów CATI za pomocą modułu rankingu oraz funkcji raportowania opracowanej według wymagań Programu kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) OFBOiR,
 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia ankieterów na podstawie systemowych zapisów ich aktywności i generowanie dokumentów do wypłaty.
 • Wsparcie badań audytowych typu Tajemny Klient (Mystery Shopper) przez funkcję dołączania przez ankietera dowolnych plików dokumentujących jego czynności związane z realizacją wizyty (zdjęcia, nagrania), które mogą być zwrotnie udostępniane odbiorcom badań w trybie reklamacji lub zatwierdzania poprawności zapisanych obserwacji.
 • Niebywały poziom bezpieczeństwa danych, opieki autorskiej i pomocy.

Opcje rozszerzenia licencji CATI

Odbiorcy zdecydowani na zakup licencji CADAS CATI mogą za wyjątkowo niską cenę zadowolić się aplikacją CATI na poziomie „Licencji podstawowej” (obejmującej wszystko oprócz funkcji telefonii), lub za stosunkowo niewielkimi dopłatami dokonać następujących rozszerzeń pakietu operacyjnego CADAS CATI o funkcje telefonii, które są realizowane na pomocniczej platformie CADAS CallServer:

 • Rozszerzenie „Mini” obejmujące:
  • Wybieranie numerów w trybie Click2Dial
  • Wybieranie numerów w trybie PowerDialing
  • Automatyczne pobieranie danych telekomunikacyjnych (Billing) dla systemowych funkcji rozliczania kosztów realizacji (więcej)
 • Rozszerzenie „Smart” obejmujące rozszerzenie „Mini”, a ponadto:
  • Wybieranie numerów w trybie Predictve Dialing
  • Wybieranie numerów w trybie Detecting Dialing
 • Rozszerzenie „Audio” obejmujące: komplet funkcji Media Streaming
  • Komplet funkcji Media Streaming

Oferowane zakresy licencji CATI

Dostępne są do nabycia następujące zakresy licencji CATI:

 • Licencja podstawowa CADAS CATI (bez rozszerzeń CallServer)
 • Licencja CADAS CATI z rozszerzeniem „Mini”
 • Licencja CADAS CATI rozszerzeniami „Mini” i „Audio”
 • Licencja CADAS CATI z rozszerzeniem „Smart”
 • Licencja zupełna CADAS CATI (obejmująca rozszerzenia: „Smart” i „Audio”)

Łączny koszt „Licencji zupełnej” CADAS CATI - tj. licencji podstawowej wraz z kompletem rozszerzeń „Smart” plus „Audio” i z opłatą utrzymania systemu - jest niezwykle atrakcyjny biorąc pod uwagę kształtowanie się cen licencji „gołej” aplikacji CATI oferowanych na polskim rynku przez dostawców porównywalnych rozwiązań.